OKRUHOVÝ SPECIÁL :

Audi TT Quattro 1.8T s výkonem 480HP

KAIPAN :

motory 1.8T

VW GOLF III :

1.8T s výkonem 400HP

KOMPLETNÍ STAVBA :

1.8T s odolností přes 700HP
Kontakt
centrála Beroun
Plzeňská 28
Králův Dvůr u Berouna

Informační linka a
objednávky
605 190 113

info@tdichip.cz
Novinky e-mailem

  

  

Počítadla
ZÁRUKA

Na software a řídící jednotku upravenou od nás poskytujeme doživotní záruku. Na motor poskytujeme smluvní záruku.

Provádíme veškerý servis a údržbu námi upravených vozů (výměny olejů, filtrů, rozvodů, ..) za zvýhodněných cenových podmínek.

V případě jakýchkoli potíží jsme schopni provést diagnostiku a případné odstranění zjištěných závad v našem servisu.

Chiptuning žádným způsobem neovlivňuje životnost motoru při dodržování zásad zacházení s motorem, které platí i pro sériové automobily. Tyto pokyny naleznete v příručce k Vašemu vozu, případně budete informováni naším technikem.


Smluvní záruka na motor


Nabídka platí pro vozy:

• do 4 let od data první registrace
• s počtem ujetých km do 100.000km
• s řádně vyplněnou servisní knížkou od autorizovaného servisu
• platnou zárukou od výrobce / autorizovaného prodejce
• vozy které od úpravy (chiptuningu) začnou dodržovat klasický servisní interval olejů - ne longlife (max. 15000km)


Služba nebude poskytnuta a bude zrušena / končí:

• v případě zjištění manipulace se stavem km na tachometru
• nedodržení servisních prohlídek či servisních intervalů výrobce
• zacházení s vozem v rozporu s návodem výrobce
• závady vzniklé nekvalitními palivy a oleji
• uplynutím 4 let od data první registrace či překročením 120.000km či koncem běžné záruční doby od výrobce.
• prodejem vozu jinému majiteli


Ceník převzetí záruky (za každých započatých 12 měsíců):

  
 Škoda 2.790 Kč 
 Volkswagen, Seat, Ford, Renault 2.990 Kč 
 BMW, Volvo, Opel 3.990 Kč 
 Ostatní značky 4.990 Kč 


Potřebné dokumenty k objednání služby / prodloužení služby:

• službu lze objednat pouze s úpravou jednotky (chiptuningem), nikoli dodatečně či samostatně
• doložit při objednání služby servisní knížku a zaplatit poplatek na prvních 12 měsíců
• v případě prodloužení služby se dostavit s vozem k diagnostice před úplynutím 12ti měsíční doby, doložit vyplněnou servisní knížku a zaplatit poplatek na dalších 12 měsíců.


Jak postupovat při uplatnění služby:

• jakýkoli běžný servis, diagnostiku či žádost o opravy žádejte vždy přímo u autorizovaného servisu
• servisnímu technikovi neuvádějte, že je vůz upraven!
• až v případě zamítnutí reklamace u výrobce nás kontaktujte a využijte námi poskytnuté služby
• s sebou doneste vyjádření ze servisu s odůvodněním zamítnutí reklamace
• servis Vám zajistíme sami v nejbližší možné době (proplacení provedené opravy od jiného servisu není možné)


Limit plnění

Finančním limitem pro cenu opravy je 20ti násobek roční platby za tuto služby. Např. u BMW je limit plnění opravy 79.800,- Kč (3.990,- roční platba).


Podmínky pro sjednání

• každá žádost je posuzována individuálně.
• vyhrazujeme si právo neposkytnout tuto službu v případě pochybností o stavu vozidla


Všeobecné obchodní podmínky


Základní ustanovení


Základní ustanovení upřesňují práva a povinnosti dodavatele (tPower racing s.r.o., IČO 24820695) a odběratele (zákazník, spotřebitel). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění. Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb chiptuning a úpravy řídících jednotek.

Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že odběratel je předem seznámen s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou taktéž volně přístupné na webových stránkách dodavatele, případně je dodavatel poskytne na vyžádání emailem nebo v tištěné formě.

Předmět podnikatelské činnosti


Předmětem podnikatelské činnosti dodavatele je chiptuning, úpravy řídících jednotek, přestavba, stavba a ladění motorů, servis vozidel a doplňkovými službami v tomto oboru.

Uzavření smlouvy o dílo


K uzavření smlouvy o dílo může dojít na základě telefonické či písemné objednávky odběratele u dodavatele a jejím potvrzením či přijetím. Objednávka může být učiněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-mail). K uzavření smlouvy o dílo dochází v momentě převzetí vozidla, řídící jednotky, motoru nebo jiné součásti vozidla. Cena za dílo je stanovena dle platného ceníku dodavatele, případně jí lze stanovit individuálně. Odběratel potvrzuje uzavřením smlouvy o dílo, že byl s cenou seznámen a rovněž, že byl seznámen s těmito obchodními podmínkami.

Platební podmínky


Platbu lze provést hotově, bezhotovostně na bankovní účet dodavatele, případně dobírkou.

Práva a povinnosti stran


Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli službu, popsanou v těchto podmínkách v co nejkratším možném nebo dohodnutém termínu. Za zakázku dodanou dodavatelem, je odběratel povinen uhradit dohodnutou cenu. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání dodavateli v plnění smluvních závazků, má dodavatel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě v plnění smluvních povinností a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny. Dodavatel si taktéž vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, v případě, že nebude vozidlo, motor nebo jiná součást v odpovídajícím technickém stavu. Dále si vyhrazuje právo naúčtovat nutné náklady spojené s provedenými úkony odběrateli. V případě, kdy dojde k poškození motoru při ladění nebo měření výkonu motoru a chyba není jednoznačně na straně dodavatele je taktéž povinen odběratel uhradit náklady za provedené práce. V případě reklamace je odběratel povinen řídit se reklamačním řádem, stanoveným všeobecnými obchodními podmínkami.

Poškození motoru


Na motory, které zhotovitel sestaví kompletně je poskytována záruka v plném rozsahu. V případě poškození takového motoru je odběrateli po dohodě poskytnut náhradní motor na dobu nezbytně nutnou k odstranění závady. V případě, kdy dojde k poškození motoru při provádění dohodnutých úkonů a tento nebyl zhotovitelem sestaven, nelze vzhledem k nemožnosti provedení kompletní kontroly stavu každého konkrétního motoru a jeho součástí za případné poškození ručit. Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody ani další náklady spojené s případnou opravou.

Ochrana osobních údajů


Osobní data odběratele, která jsou součástí například objednávky popř. registrace, či zakázkového reklamačního listu, jsou považována za důvěrná a jsou chráněna proti zneužití v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Odběratel souhlasí s používáním a archivováním údajů o jeho osobě a jeho objednávkách za těchto podmínek, pokud nepožádá písemně nebo telefonicky o vymazání jeho údajů z databáze.

Reklamační řád


Vzhledem k povaze díla není odběratel oprávněn odstoupit od smlouvy po dodání díla odběrateli. Pokud objednatel není z objektivních důvodů spokojen s kvalitou nebo rozsahem dodaného díla, je oprávněn dílo reklamovat. V případě že dodavatel reklamaci neuzná, je povinen toto své rozhodnutí dostatečně zdůvodnit. Proti neuznání reklamace se odběratel nemůže odvolat a nemá nárok na jiný opravný prostředek. V případě reklamace musí být sepsán řádný protokol o uplatnění reklamace. Dodavatel se zavazuje řešit reklamace v co nejkratším možném termínu a v zákonné lhůtě, bez nároku na odškodnění zákazníka (náhradní vozidlo, či finanční kompenzaci za ušlý zisk). Dodavatel si vyhrazuje právo na zamítnutí reklamace v případě, že není jednoznačně chyba na jeho straně. Dodavatel si vyhrazuje právo vyzvat odběratele, aby v případě reklamace přistavil k posouzení a prohlídce celý vůz.

Závěrečná ustanovení


Odběratel objednáním služby vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zavazuje se k jejich dodržování. Není-li zvláštními dohodami stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti dodavatele i odběratele obchodním zákoníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.


certifikace ISO 9001